Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze school


In deze paragraaf gaan wij graag in op belangrijke trends. In het schema ‘Planning ontwikkelingen 2019-2023’ staat aangegeven wat wij de komende vier twee willen aanpakken, ontwikkelen, of verbeteren. (Voor de complete inhoud verwijzen wij graag naar het Strategisch Beleidsplan 2019-2023. Het plan ligt op school ter inzage.)

Belangrijke trends
Kwaliteitszorg 

Ten aanzien van Kwaliteitszorg werken wij verder volgens de instrumenten, zoals die worden aangeleverd door het bestuur. Het gaat hierbij om zaken als administratieprogramma Parnassys (Ultimeview), Kwintookaarten en het leerlingvolgsysteem van Cito.
Bovenschools leeft wel de wens om zaken meer af te stemmen en onder te brengen in het Parnassys-programma. Wij zullen die ontwikkelingen volgen. 
Een intern begeleider is de spin in het web op het gebied van de leerlingenzorg. De ondersteuner voor de leerkracht bij de overgang van analyse van resultaten naar daadwerkelijk handelen. Het laatste is erg belangrijk. Doen wij de juiste interventies? De praktijk bewijst ook dat de intern begeleider erg belangrijk is bij de bewaking van procedures en processen. Op enkele scholen hebben wij de IB-tijd verhoogd en hebben wij verbeteringen kunnen aanbrengen in de leerlingenzorg.  
 
Onderwijs en Leren 
Op het gebied van Onderwijs en Leren zijn drie belangrijke ontwikkelingen te onderscheiden: 
 
1-Betrokkenheid
Meer aandacht voor betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leren in de vorm van bijvoorbeeld portfolio, kindgesprekken en het werken met week- en dagtaken. 
 
2-Ontwikkelen van thematisch onderwijs
Gedurende het vorige schooljaar heeft het thematisch werken, middels de inzet van OA2SE, een start gemaakt binnen ons onderwijs. Gedurende dit schooljaar zal hier de verdiepingsslag in worden aangebracht. Er zal periodiek worden gewerkt vanuit thema’s in alle groepen. De werkvorm thematisch werken wordt gebruikt om het merendeel van de 21e -eeuwse vaardigheden gericht aan te bieden en te laten oefenen. 
 
3-Het digitaliseren van het onderwijs – Onderwijs op maat
Onderwijsstichting Arcade financiert ook dit schooljaar nog de verdere uitbouw van het werken met digitale middelen. Tijdens verschillende evaluatiemomenten in de scholen stellen we vast dat volledige digitalisering niet gewenst is. Over het algemeen kiezen leerkrachten steeds meer voor een combinatie van digitale middelen en bijvoorbeeld werkboeken. Duidelijk met de reden om het schrijfonderwijs in stand te houden. 
Het is wel belangrijk dat het team het proces van digitaal onderwijs kritisch onder de loep blijft nemen. Het komt in de praktijk voor dat leerkrachten om persoonlijke redenen van de centrale aanpak afwijken. Verder is het een interessante onderzoeksvraag of bijvoorbeeld de Actieve Directie Instructie Methode (ADIM) of Effectieve Directe Instructiemethode nog steeds goed worden toegepast. 

Met ingang van dit schooljaar zal vanaf de tweede helft groep 3, begin groep 4 gestart worden met de inzet van Snappet. Een digitale werkwijze om onderwijs op maat te bieden. Leerlingen werken vanuit de leerlijnen om zich binnen eigen mogelijkheden optimaal te kunnen ontwikkelen. Er wordt gewerkt op het Chromebook, maar de verwerking van de taken vindt tevens plaats op papier. Uiteraard is er ook veel ruimte voor samenwerking. 
 
Ondersteuning en Begeleiding 
Op het gebied van Ondersteuning en Begeleiding wordt een groot beroep gedaan op de professionaliteit van de leerkracht. Er bestaan veel procedures en afspraken. De IB-er en het management moeten erop kunnen vertrouwen dat afspraken worden uitgevoerd. 
Het is belangrijk dat de afspraken op het gebied van zelfstandig werken en klassenmanagement steeds aan de orde komen (vast onderdeel van lesbezoeken). 
Vrijwel alle scholen binnen de scholengroep hebben speciale aandacht voor de vergroting van de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen ontwikkeling (eigenaarschap). Er is sprake van verschillende ontwikkelingsstadia. 
 
De sociaal-emotionele ontwikkeling en de veiligheidsbeleving zijn items die volop in de belangstelling staan van onze school en bijv. de onderwijsinspectie. Op onze school wordt ingezet op de Kanjertraining middels o.a. de KanVAS-lijsten. Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen.
 
De processen m.b.t. aansluiting op het voortgezet onderwijs verlopen op de scholen goed. 
We kunnen nog winst boeken door de leerlingen, met behulp van de Plaatsingswijzer, vanaf groep 6 te voorzien van een minimum-uitstroomperspectief. Het is belangrijk dat we dit binnen de teams weer aan de orde stellen, zodat wij kennis even kunnen opfrissen. 
 
Op onze school hebben wij een leerkrachtondersteuner die extra handen biedt buiten de groepen. Op deze manier kunnen leerlingen die extra ondersteuning of verdieping nodig hebben goed worden geholpen in hun ontwikkeling. 
 
Management en Organisatie 
Voor onze scholengroep (zie hoofdstuk 5.2) geldt dat we extra aandacht besteden aan de ontwikkeling van de organisatie van de scholengroep. 
-Vaste overlegmomenten in de week tussen locatiecoördinator en directeur; 
-Uitbouw vergaderorganisatie in de vorm van bord-vergaderingen/ scrumbijeenkomsten; 
  
Zoals zoveel scholen hebben ook wij te maken met een gebrek aan invallers. 
We proberen – bij afwezigheid van leerkrachten en onderwijsassistenten – vervanging te regelen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het extra inzetten van parttime leerkrachten. Mocht er geen vervanging beschikbaar zijn, dan is het de eerste dag zaak om intern een oplossing te realiseren. Hierbij zouden we bijv. ook het leren op afstand in kunnen zetten. 
Wanneer er geen andere mogelijkheden zijn, gaan we over tot het thuis laten blijven van de verschillende groepen. 
 
Algemeen
Bij het bepalen van onderwerpen voor vier jaar, is het niet altijd eenvoudig in te schatten hoelang een bepaald traject duurt. Vandaar dat wij graag wijzen op het belang van de vier schooljaarplannen die aan dit schoolplan komen te ‘hangen’. In het schooljaarplan kijk je steeds terug en stel je desgewenst schoolplan en/of ontwikkelingen bij.