De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Wij houden zicht op de ontwikkeling van de leerlingen d.m.v. observaties, methode gebonden toetsen en de CITO (LOVS)-toetsen. De methode gebonden toetsen worden na drie weken onderwijs afgenomen. 
DORR-observatielijsten voor groep 1 en 2 worden 3x per jaar ingevuld. Hierin is de groei van leerlingen goed te volgen in allerlei ontwikkelingsgebieden. 
De Cito-toetsen worden in januari en juni afgenomen. De leerkracht analyseert de opbrengsten en bepaalt welke interventies noodzakelijk zijn. De resultaten worden geregistreerd in het programma van Parnassys. 


Eindopbrengsten
De eindtoetsgegevens van het vorig schooljaar 2019-2020 zijn niet bekend. Als gevolg van Corona is wettelijk besloten geen eindtoets in groep 8 te houden. De Onderwijsinspectie heeft wel op grond van resultaten uit voorgaande jaren een overzicht gemaaktDe eindtoetsgegevens van voorgaande jaren zijn wel beschikbaar. Op basis hiervan concluderen wij dat onze school voldoet aan de inspectienorm en we scoren de afgelopen drie schooljaren boven de ondergrens van de inspectie. Echter hebben wij als school ook ambities en gaan wij in het schooljaar 2020-2021 nog meer inzetten op onderwijs op maat. Hierover leest u meer in ‘Ontwikkeling op onze school’. 


De vaardigheidsscore: Deze score geeft de voortgang van de ontwikkeling van de leerling weer.  Met de vaardigheidsscores kunnen de toetsen uit verschillende leerjaren of groepen met elkaar worden vergeleken. 
De ondergrens inspectie: Dit houdt in dat de school, gezien het leerlinggewicht, deze score minimaal dient te behalen. 

 
In het schooljaar 2019-2020 is, zoals aangegeven geen eindtoets afgenomen.
Het gebruik van de Plaatsingswijzer, in combinatie met de resultaten van de NIO-toets en het leerlingvolgsysteem, was het wel mogelijk een eindadvies te schrijven voor de leerlingen van groep 8. 


Waar gaan onze leerlingen na 8 jaar basisonderwijs naar toe?
Om toch een eerste aanzet te geven met betrekking tot de resultaten van het onderwijs, geven we hieronder de adviezen naar het voortgezet onderwijs van de leerlingen van onze school in een overzicht. In de tweede kolom staat over vier jaar weergegeven het totaalaantal leerlingen dat na groep 8 het basisonderwijs verlaat.

 

Schooladviezen
De leerlingen die al enige tijd extra gevolgd worden vanuit de zorg die de school biedt, zullen andere scores geven dan de ‘gemiddelde’ leerling. Ouders mogen erop vertrouwen dat scholen voldoen aan de eisen die het ministerie stelt.


Route 8
In het schooljaar 2021-2022 zal wederom de Route-8 toets afgenomen worden. Wij hebben voor deze toets gekozen omdat het Basisonderwijs meer is dan alleen taal en rekenen. Deze toets speelt hier goed op in en past bij onze manier van werken en bij onze leerlingen. Daarnaast past het systeem de opdrachten tijdens het maken aan naar de capaciteiten van de leerling. Een leerling die een papieren test maakt, kan te maken krijgen met een serie opdrachten die eigenlijk te moeilijk zijn. Door gebruik te maken van Route 8 voorkomen we deze situatie. Voorafgaande aan de eindtoets laten wij alle leerlingen de NIO-toets maken. Naast de leeropbrengsten geeft de toets ook een beeld van vaardigheden, zoals werkhouding en nauwkeurigheid.