De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Wij houden zicht op de ontwikkeling van de leerlingen d.m.v. observaties, methode gebonden toetsen en de CITO (LOVS)-toetsen. De methodegebonden toetsen worden na plusminus drie weken onderwijs afgenomen. 
DORR-observatielijsten voor groep 1 en 2 worden 3x per jaar ingevuld. Hierin is de groei van leerlingen goed te volgen in allerlei ontwikkelingsgebieden. 
De Cito-toetsen worden in januari/februari en juni afgenomen. De leerkracht analyseert de opbrengsten en bepaalt welke interventies noodzakelijk zijn. De resultaten worden geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. 

Ook dit schooljaar (2022-2023) maken wij gebruik van de eindtoets van Route 8, omdat deze adaptief en digitaal afgenomen wordt, de manier waarop onze leerlingen gewend zijn te werken. Naast de leeropbrengsten geeft deze toets ook een beeld van vaardigheden, zoals werkhouding en nauwkeurigheid.
 

Eindopbrengsten

Aangezien er vanwege het coronavirus en bijbehorende maatregelen in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets heeft plaatsgevonden, hebben wij de gemiddelde scores over drie jaar berekend over de schooljaren 2018-2019, 2020-2021 en 2021-2022. Onderstaand schema geeft dit concreet weer:
 
   Gem. score:  Referentieniveaus:  Gem. landelijk:
 2018-2019  208,3  Lezen: 1F = 100% ; 2F = 75,0%
 Rekenen: 1F = 100% ; 1S = 50,0%
 Taal: 1F = 100% ; 2F = 50,0%
 200,4
 2020-2021  218,1  Lezen: 1F = 100% ; 2F = 88,2%
 Rekenen: 1F = 100% ; 1S = 58,8%
 Taal: 1F = 100% ; 2F = 47,1%
 208,0
 2021-2022  200,9  Lezen: 1F = 100% ; 2F = 55,6%
 Rekenen: 1F = 100% ; 1S = 38,9%
 Taal: 1F = 100% ; 2F = 61,1%
 200,0
 Totaal:   209,1  -  202,8
 

Referentieniveaus

Voor het basisonderwijs gelden de referentieniveaus 1F, 2F en 1S.
Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau.
In de vervolgopleidingen zijn de referentieniveaus vereist om het diploma te kunnen behalen.
 

Schooladviezen


Onderstaand overzicht geeft de schooladviezen van de laatste vier jaar weer.
 
 Onderwijstype  2018-2019  2019-2020  2020-2021  2021-2022
 VWO / gymnasium  0  0  5  2
 HAVO / VWO  6  3  3  2
 HAVO  0  0  0  0
 VMBO TL / HAVO  5  5  4  5
 VMBO TL  2  3  1  2
 VMBO Kader / TL  0  2  3  0
 VMBO Kader  2  2  0  7
 VMBO Basis / Kader  1  0  0  0
 VMBO Basis  0  3  1  0
 Praktijkonderwijs  0  0  0  0
 Totaal aantal lln:   16  18  17  18

Met het gebruik van de plaatsingswijzer in combinatie met de resultaten van het leerlingvolgsysteem, werkhouding en andere factoren worden eindadviezen gegeven. De plaatsingswijzer wordt vanaf groep 6 ingevuld en bijgehouden, de vermoedelijke uitstroom naar het voortgezet onderwijs wordt aan de hand van de plaatsingswijzer ter indicatie in groep 7 besproken met leerlingen en hun ouders / verzorgers.