De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

De ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind  


Arcade


Door een goede samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. Alle scholen hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen. Scholen die voor- en vroegschoolse educatie bieden, de “VVE-scholen”  maken gebruik van speciale programma’s met extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educaties worden ouders betrokken. 
 

Onze school


Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met de Kinderopvang ‘De Oversteek'. Middels een goede samenwerking met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. We hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen. 
 

Groep 1 en 2 

In de groepen 1 en 2 volgen wij de leerlijnen met daarbij de bijbehorende doelen uit het programma DORR (Dagelijks Observeren Registreren Rapporteren). Enkele voorbeelden uit dit programma zijn: Voor de kleuters is een passend onderwijsaanbod. Aan de hand van het programma DORR, werken de leerkrachten thema’s uit. Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met de kennis en kunde van de kleuters. 
Leerlingen worden steeds meer betrokken bij hun eigen leerdoelen. Voorbeelden hiervan zijn het doelenbord in het lokaal en de leerdoelen van de dag. 
 
Middels de observaties in DORR kunnen we vroegtijdig signaleren of er sprake is van een opvallende of een zorgelijke ontwikkeling bij de kleuter. Op vaste momenten in het jaar bespreekt de leerkracht met de intern begeleider de groei en de vorderingen van zowel de groep als de individuele leerling.

Daarnaast zijn er vaste momenten in het jaar waar de ouders en leerlingen worden uitgenodigd om samen met de leerkracht de vorderingen van het kind te bespreken. Ook wanneer er tussendoor een gesprek nodig is kan dit altijd.

Voor het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs in groep 1 en 2 zetten wij de volgende maatregelen in:

Resultaten:

Er wordt gewerkt middels de leerlijnen van DORR, hierdoor worden zij individueel gevolgd in hun ontwikkeling vanaf de instroom tot eind groep 2. Ieder kind werkt hierdoor op eigen tempo. 
Bij de leerlingen van groep 2 nemen we in januari de toets: Vroegtijdige Signalering af. Leerlingen die hierop uitvallen kunnen deelnemen aan een programma, die gegeven wordt door de logopedist “Wijs met letters”.