De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Schoolondersteuningsprofiel


Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 
Onze school maakt onderdeel uit van Onderwijsstichting Arcade en tevens van het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht afdeling Slagharen. 

<< Klik hier voor meer informatie >> 

Hier vindt u tevens meer informatie over de werkwijze en verwijzing. 
 
 

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel 


Het schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage op onze school. Hieronder volgt een samenvatting. 

Maatwerk begeleiding
Wij proberen elke leerling de zorg te geven die het nodig heeft. In de dagelijkse gang van zaken nemen wij ruim de tijd voor het gezamenlijk ontdekken. Veel lessen zijn interactief: met elkaar spreken, denken en onderzoeken. Al doende kan de stof op deze manier eigen gemaakt worden.
De groep houden wij zo lang mogelijk bij elkaar. Zitten blijven is niet de oplossing als het soms wat minder gaat. Een groep over slaan evenmin, al komen ze beiden voor. Aanpassen van de gestelde taken en verscheidenheid in de verwerking lijkt ons een betere oplossing. Dat aanpassen kan zowel tot uitbreiding als tot beperking van de leerstof leiden.
Regelmatig praten we over de leerlingen tijdens leerling- en groepsbesprekingen. Leerlingen die om welke reden dan ook opvallen, komen tijdens een dergelijk bespreking aan de orde.
Als de noodzaak zich voordoet wordt in gezamenlijk overleg een plan opgesteld. Leerkracht en IB'er werken hierbij nauw samen. Indien nodig worden extra toetsen afgenomen, observaties verricht, collegiale consultaties toegepast of vindt er een nader onderzoek plaats. Een dergelijk onderzoek kan worden afgenomen door een consulent van het IJsselgroep (voorstel; externe deskundige). Het kan gebeuren dat een kind niet langer opgevangen kan worden binnen het reguliere basisonderwijs. Via het zorgplatform en de procedure zoals vermeld in het Zorgplan, kan een verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs tot de mogelijkheden behoren.

Een andere mogelijkheid is financiële steun vanuit het samenwerkingsverband, dat extra mogelijkheden biedt voor ondersteuning op obs Cantecleer. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een geïndiceerd probleem.
De aanmelding van het kind op een school voor speciaal onderwijs gebeurt door de ouders, procedure is te lezen op de website van het samenwerkingsverband. Verwijzing naar hulpverlenende instanties zoals bijv. een RIAGG, behoort ook tot de mogelijkheden.

Bij alle hierboven genoemde procedures spelen de ouders een belangrijke rol. Voor elke te nemen stap wordt met hen overlegd en om hun toestemming gevraagd. De ouders hebben bij deze procedures het laatste woord.

De zorg voor kinderen met (zeer) speciale onderwijsbehoeften
Ouders van leerlingen met een ‘beperking’ hebben een keuzemogelijkheid: zij kunnen hun kind aanmelden bij een speciale school of op een reguliere basisschool. Het gaat hierbij om kinderen met verstandelijk, zintuiglijke of lichamelijke handicaps, om kinderen met psychiatrische problemen of ernstige leer- en gedragsproblemen en om kinderen met een meervoudige handicap of om langdurig zieke kinderen.

In het kader van Passend Onderwijs is de wetgeving op het gebied van zorg en begeleiding van leerlingen ingrijpend veranderd.
 

Gediplomeerde specialisten op school 

 
 Specialist  Aantal dagdelen
 Intern begeleider (IB)  3
 Onderwijsassistent (OA)  15
 Didactisch beeldcoach  4
 Orthopedagoog  Op aanvraag bij Arcade
 Logopedist  Op aanvraag (er zijn korte lijntjes, want zit 1 dagdeel in ons gebouw)