Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Arcade en ouders


Arcade heeft de ambitie om samen met de ouders de brede talenten en mogelijkheden van de kinderen te ontwikkelen. De lat om goed onderwijs te leveren ligt bij de scholen van Arcade hoog. Over de resultaten wordt open en eerlijk gecommuniceerd. Beleidsplannen voor de scholen en het onderwijs worden binnen de scholen met elkaar, vastgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van de ervaringsdeskundigheid en expertise van ouders. 
 

Arcade

 

Schoolspecifiek


Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers  
 
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school.

Ouders en school hebben hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid en daardoor ook diverse raakvlakken;  
•    Ouders zorgen voor een positieve thuissituatie, die de ontwikkeling van het kind stimuleert; 
•    Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op het kind. Het heeft niet alleen te maken met het welzijn van het kind, maar het verhoogt ook de schoolprestaties; 
•    Ouders zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en daardoor ook geïnteresseerd in wat er zich op school afspeelt; 
•    Ouders helpen bij activiteiten op school; 
•    De formele ouderbetrokkenheid, bijvoorbeeld in de Medezeggenschapsraad. 
 
Communicatie 
•    Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de ouders;
•    Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind;
•    Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daardoor kan passend onderwijs zo goed mogelijk gerealiseerd worden;
•    Goede, persoonlijke communicatie is daarom onmisbaar, want dan voelen ouders zich serieus genomen en eventuele misverstanden kunnen dan makkelijker uitgepraat worden;
•    Niet alleen de kinderen voelen zich dan thuis op de school maar ook de ouders;
•    Een positieve grondhouding is erg belangrijk. De school ziet ouders als partner, die een waardevolle bijdrage kan leveren;
•    De school moet voor ouders  betrouwbaar en transparant zijn. 
 
Vormen van ouderbetrokkenheid 
Bij Ouderbetrokkenheid hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. De hulp van ouders op onze school is onmisbaar. Niet alleen de Medezeggenschapsraad en de Activiteitencommissie spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook alle andere ouders/verzorgers. We denken hierbij aan:  
•    Begeleiden van leerlingen bij excursies, uitstapjes, enz.; 
•    Vervoer naar bijvoorbeeld voorstellingen; 
•    Hulp bij activiteiten als de sportdag, kerstviering, Sinterklaas, Koningsspelen;  
•    Hulp bij knutselactiviteiten; 
•    Hulp bij het onderhouden van het plein; 
•    Het ‘aankleden’ van de school middels bijvoorbeeld het maken van raamschilderingen passend bij bepaalde thema’s of jaargetijden. 
•    Deelname aan ouderpanel