Medezeggenschapsraad


Gemeenschappelijke MR (GMR)

Onderwijsstichting Arcade heeft een GMR voor het openbaar onderwijs. Deze GMR bestaat uit 10 leden: 5 ouders en 5 leerkrachten. Zij vergaderen minimaal 6 x per jaar. Gesprekspartner is het bestuur van Arcade. Door alle veranderingen binnen het onderwijs wordt de rol van de GMR steeds groter. De GMR is er voor alle bovenschoolse zaken. Een lid van de GMR zit er niet voor zijn/haar school, maar voor de belangen van het openbaar primair onderwijs. Er is een vacature voor het voorzitterschap van de GMR.

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een MR. Dit is een soort ondernemingsraad van de school voor ouders en leerkrachten. De MR praat mee over alle belangrijke zaken op school. De directeur is bij deze vergaderingen de gesprekspartner (mede namens Arcade)
Samenstelling Medezeggenschapsraad:


Oudergeleding

Oswin Alberts (voorzitter)
Dinand Veltink
Peter Mecklenfeld

Personeelsgeleding

Tirza Kremer (secretaris)
Simone Huisman 
Janet Tromp

Adviseur: Erwin Breukelman
 

Heeft u een vraag dan kunt u mailen naar:  mr-cantecleer@sg-owsa.nl Rechten en plichten van de MR

Elk schoolbestuur heeft een reglement Medezeggenschap. In dit reglement staan de spelregels voor de wijze waarop ouders en personeel via hun vertegenwoordigers in de MR invloed kunnen uitoefenen op de beslissingen van de directeur/bestuur.
Het aantal leden van de MR bestaat uit zes: drie ouders en drie teamleden. De directeur is gesprekspartner. In het reglement staan rechten en plichten van de MR. Dit reglement ligt op school ter inzage.
De MR heeft onder andere het recht om namens de school: Over alle zaken die met de school te maken hebben een mening te geven en voorstellen te doen aan de directeur/ het bestuur. Over bepaalde (met name genoemde) zaken advies te geven Over andere zaken gebruik te maken van het “instemmingsrecht”; dit betekent dat het bestuur over deze zaken alleen een beslissing kan nemen als de MR het daar mee eens is. Dit is de meest vergaande vorm van medezeggenschap.
De MR heeft ook plichten, bijv.: De doelstelling van het openbaar onderwijs goed in de gaten te blijven houden Openheid, openbaarheid en onderling overleg bevorderen
Kortom de MR wordt betrokken bij alles wat er op de school gebeurt.

Meer over de MR leest u in korte verslagen in de nieuwsbrief. Kom altijd als u vragen heeft. Ook kunt u rechtstreeks mailen naar de MR: mr-cantecleer@sg-owsa.nl 

 

Jaarverslag MR