Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Ontwikkeling personeel


Arcade


Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld; de ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


Professionalisering

Binnen onze scholengroep worden initiatieven genomen op het gebied van het vergroten van het eigenaarschap van leerkrachten. Het is belangrijk dat medewerkers zich continu blijven verbeteren om een duurzame schoolontwikkeling te creëren, zonder hierin door te slaan. De focus ligt op het doen van de goede dingen, niet per sé op de nieuwste. Twee maal per jaar komen alle medewerkers van Scholengroep De Driehoek bij elkaar in een scholingsbijeenkomst, waarin accenten worden gelegd op actuele onderwerpen en intervisies worden gedaan. 

Een aantal leerkrachten volgen ook aankomend schooljaar weer de cursus "Met Sprongen Vooruit", de basis of het vervolg, passend bij hun eigen groep. Hiermee geven wij ons rekenonderwijs een impuls en dit gaan wij gebruiken in het schooljaarplan van 2022-2023. 
 

Teamscholing

Vanuit het schooljaarplan neemt het team deel aan een interne scholing van Snappet. Binnen het team hebben we een expert die het team meeneemt in de ontwikkelingen, zodat we een gedegen programma neerzetten voor het gepersonaliseerd leren met behulp van Snappet. 
In schooljaar 2020-2021 heeft het team een cursus OASE gevolgd voor het thematisch en geïntegreerd aanbieden van de zaakvakken. Het jaar erop heeft een leerkracht met de Master Leren & Inoveren dit verder opgepakt en het team meegenomen om de volgende stappen te zetten. Dit schooljaar gaan we verder met dit scholingstraject om een kerndoeldekkend jaarprogramma neer te zetten.
 

Vaardigheidsmeter (VHM)

Uit onderzoek blijkt dat de prestatie van een leerling staat of valt met het didactisch handelen van de leerkracht. Duidelijke uitleg en instructie en voldoende tijd besteden aan de lessen is erg belangrijk.
Onderzoek heeft aangetoond dat de factoren die van invloed zijn op het leren van het kind zijn te verdelen op leerlingniveau (motivatie, thuissituatie en achtergrondkennis), op schoolniveau en op het niveau van de leerkracht. Vervolgens blijkt dat voor de invloed die de school heeft op het leerproces het handelen van de leerkracht doorslaggevend is, daarom wordt bij elke leerkracht tijdens instructielessen gewerkt met het effectieve directie instructiemodel. 

Met het jaarlijks afnemen van de vaardigheidsmeter, of gedeeltes hiervan, krijgen de leerkracht en de school zicht en grip op de onderwijsleerprocessen. N.a.v. de uitkomsten van de vaardigheidsmeter worden sterke kanten van de leerkrachten belicht en wordt gekeken waar ontwikkelkansen liggen, die ten goede komen aan onze leerlingen.

Het instrument wordt gezien als ontwikkelinstrument, een totaal andere inslag dan als afrekeninstrument. De directeur van de school is gecertificeerd om de VHM af te mogen nemen, zo ook de locatiecoördinator, die ook video-interactiebegeleiding toepast.