Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Burgerschap


Arcade


Burgerschapsonderwijs is op alle scholen van Arcade onderdeel van het curriculum. Wij vinden het belangrijk dat we in ons onderwijs aandacht besteden aan de voorbereiding van onze leerlingen op de samenleving. Dit houdt in dat we onze leerlingen sociale vaardigheden en omgangsregels leren, maar ook vaardigheden over de maatschappelijke dimensie, zoals diversiteit en democratie.  
Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen om een actieve bijdrage te leveren aan de complexe, pluriforme en multiculturele samenleving. 
Aspecten van burgerschap kunnen aan bod komen in een vak of leergebied dat inhoudelijk aansluit bij deze thematiek. Ook kunnen schoolbreed onderwerpen worden uitgewerkt, waarbij in alle groepen aandacht voor het thema is.  
Schooljaar 2018-2019 is door het ministerie van OCW gewerkt aan het verduidelijken van de burgerschapsopdracht voor scholen. Artikel 8 van de Wet op het primair onderwijs is hierop aangepast. De wet zal schooljaar 2020-2021 van kracht zijn. Scholen zullen n.a.v. de wetswijziging aansluitend hun visie en uitwerking aanpassen. 
 

Onze school


Burgerschap is het leren omgaan met elkaar, de omgeving en de wereld waarin we leven. Dit is van klein (school/ gezin) tot groot (wereldwijd). We bereiden de leerlingen voor op de vele mogelijkheden die de wereld om hen heen biedt.? 
Van jong tot oud gaat het in school om jezelf ontwikkelen, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen.?We?vinden het belangrijk om ook na schooltijd leerlingen te betrekken bij activiteiten om het dorpsgevoel te blijven stimuleren.? 
Burgerschap is verweven door de hele school.? 

We zien dit terug in Thematisch werken,?Kanjertraining,?Jeugdjournaal,?Nieuwsbegrip, Normen en waarden die we hanteren, de omgangsregels, het respect voor elkaar en elkaars spullen, culturele activiteiten, klassenshows, deelname dorpsactiviteiten, betrekken verenigingen bij school (Crescendo, sport), samenwerking met?psz, HVO/GVO, het vak burgerschap op?Snappet, het is verweven in het hele schoolgebeuren.?In groep 8 wordt dit nog aangevuld met maatschappijleer.