Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

School


In het basisonderwijs worden steeds meer specialismen gevraagd. Of het nu gaat om kennis van moderne hulpmiddelen zoals de computer, pedagogisch en didactisch handelen, financieel management of het omgaan met gedragsproblemen. Ook op onze school is dat het geval.

Door steeds weer gezamenlijk de onderwijskundige en opvoedkundige problemen met elkaar te bespreken, kom je, als betrekkelijk klein team, sterk te staan.

Inhoudelijke en pedagogische accenten
Onze school probeert een onderwijsleersituatie te scheppen die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces bij de leerlingen op gang te brengen. Op onze school proberen we samen met de ouders een bijdrage te leveren aan het functioneren van elk kind op zijn/haar niveau. Daarbij houden we rekening met de diversiteit van de leerlingen, hun verschillen in achtergrond, ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Tevens proberen we om te gaan met de verschillen in milieu waarin de leerlingen opgroeien.

We zijn er ons als school van bewust dat de wijze waarop kleuters leren anders is als de wijze waarop oudere leerlingen leren. Omdat spelen de spontane activiteit is van jonge leerlingen zien we spel als de belangrijkste werkvorm. Bij ons op school bestaat het onderwijs aan kleuters niet alleen uit een programma met op zichzelf staande activiteiten en oefeningen, maar sluit ook aan op de ervaringen van de leerlingen en de doorgaande lijn.

We besteden veel aandacht aan:
Vrij kleuterinitiatief - Leerlingen kunnen in grote mate zelf hun activiteiten kiezen.
Milieuverrijking - De klassenomgeving biedt een schat aan mogelijkheden.
Ervaringsgerichte dialoog - De leerkracht gaat in haar gesprekken met de leerlingen in op wat er bij de leerlingen leeft.
De leerkracht heeft bij bovengenoemde vooral een stimulerende rol.

Groepsgrootte
Op OBS Cantecleer zijn de leerlingen verdeeld over de volgende (combinatie)groepen, groep 1-2, groep 3-4, groep 4-5 , groep 6-7 en groep 8.
Deze (combinatie)groepen variëren in grootte van 15 tot 23 leerlingen. De omvang van groep 1-2 wordt door instroom gedurende het schooljaar groter.

Leerkrachten en ondersteunend personeel
Wij streven ernaar dat niet meer dan twee leerkrachten samen een klas begeleiden.
In de praktijk moeten wij echter constateren dat het niet altijd mogelijk is te voorkomen dat een derde persoon moet worden aangetrokken.

Bereikbaarheid werknemers
In het kader van AVG-wetgeving mogen wij geen lijsten met contactgegevens publiceren.
Alle werknemers zijn bereikbaar via het telefoonnummer: 0523-241473 of via e-mail (zie schoolapp).
Belangrijk communicatiemiddel van de leerkracht naar de ouders/verzorgers is ook de SchoolApp. Via berichten in de groepspagina's worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden.

Vervanging leerkrachten
Bij uitval van een leerkracht zal inval worden aangevraagd. Binnen onze scholengroep is voor 0,8 FTE een vaste invalkracht actief. Echter vult deze persoon ook zwamgerschapsverloven in, in deze periode is er geen SG-invaller. Daarnaast zullen ook parttime leerkrachten binnen ons team worden benaderd. Mocht het zo zijn, dat er geen vervanger meer beschikbaar is, zullen wij ons uiterste best doen om voor de eerste dag, of de groep te splitsen of een onderwijsassistent voor de groep te zetten. De tweede dag zal er een groep thuis moeten blijven. We proberen het onderwijsprogramma zoveel mogelijk door te laten gaan door groepen om de beurt thuis te laten blijven. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld via de SchoolApp.

Begeleiding en inzet stagiaires PABO en andere instellingen
Wij begeleiden geregeld stagiaires van de PABO en andere instellingen. 
We vinden het een goede zaak op deze wijze te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide collega’s en ander ondersteunend personeel. Bovendien is contact met de PABO en jonge collega’s voor een levendig en modern onderwijs van groot belang.
De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen ligt altijd bij de desbetreffende groepsleerkracht, ook als de stagiaires soms voor wat langere tijd zelfstandig voor de groep staan.